Du er her

Information til leverandører

Information til leverandører

Baggrund

Da du kan betragtes som leverandør til Team Olivia og dets datterselskaber, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger som kan koble en person til et f.eks. et navn, personnummer, kontaktoplysninger m.v. Ansvarlige for disse personoplysninger er Team Olivia Danmark, CVR 34 80 36 68. Mailadressen er personoplysninger@teamolivia.dk.

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg med den måde vi behandler personoplysninger og derfor stræber vil altid efter at gøre vores bedste for at dine oplysninger er beskyttede. For at leve op til dette arbejder vi med en række tiltag. Vi har blandt udpeget ”ombudsmand” for databeskyttelse også kaldet DPO (Data Protection Officer). Vores DPO’s fornemste opgave er at vi følger gældende lovgivning og de interne regler og retningslinjer som vi har besluttet. Du kan kontakte vores DPO på mailadressen dpo@teamolivia.se

Sådan får vi dine personoplysninger

Vi får dine oplysninger direkte fra dig selv, en af dine kollegaer eller på anden vis fra det selskab du repræsenterer. Du afleverer f.eks. oplysninger til os når du kontakter os eller når vi kontakter det selskab som vi indgår aftale med. Vi kan endvidere få oplysninger fra dig selv eller dit selskab når det leverer en specifik service eller et produkt eller når vi beder om hjælp vedrørende en specifik service eller et produkt.

Hvilke personoplysninger

Vi behandler navn, kontaktoplysninger og oplysninger om din arbejdsgiver samt om din faglige kompetencer.  

Lovlig grundlag

For at kunne behandle personoplysninger for dig skal vi have et lovligt grundlag. Det kan være følgende men ikke begrænset til:

  • Aftale; vi behandler personoplysninger som følge af den aftale som ligger grund for den service eller produkt vi modtager
  • Almen interesse; vi behandler dine personoplysninger for at vi kan udføre den opgave vi er pålagt og som defineret i lovgivningen (f.eks. Serviceloven).
  • Interesseafvejning; behandlingen er personoplysninger for at i øvrigt kunne opfylde vores forpligtelser

Administration

Allerede inden vi indgår en aftale om en opgave med dit selskab gennemfører vi en række tiltag for kunne modtage denne service eller produkt. Det drejer sig f.eks. om drøftelser om leverancen med sælger, hvilket gør at vi behandler oplysninger der gør os i stand til at bevare kontakt. Ligeså gør vi en række administrative tiltag leverancen. Disse tiltag er nødvendige for at kunne modtage den service eller produkt som er modtaget, der er mellem os og dit selskab, men også for at kunne leve op til lovkrav.  

I forhold til at vurdere, følge op og udvikle vores virksomhed gennemfører vi behandling af personoplysninger med udgangspunkt i en afvejning af interesse.

I vores daglige arbejde indgår en del administration som f.eks.:

Formål

Lovligt grundlag

Evaluere, følge op og udvikle virksomheden

Interesseafvejning

Fakturering

Opfyldelse af aftale samt øvrige retslige forpligtelser i den forbindelse

Opbevaring af personoplysninger efter ansættelsens ophør

Lovkrav.

Økonomistyring, bogføring og regnskab

Opfyldelse af aftale samt øvrige retslige forpligtelser i den forbindelse/Interesseafvejning

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Dine oplysninger deles med relevante myndigheder, selskaber inden for Team Olivia koncernen og med eksterne IT-systemleverandører. F.eks.

  • Myndighed (f.eks. hvis du er involveret i kontakten med myndigheden)
  • Leverandør af IT-systemer og IT-tjenester, herunder eksempelvis bogføringssystem, email-leverandør eller journalsystem
  • Virksomheder der bedriver analyser

Modtager af persondata uden for EU

Vi anvender G-suite fra Google til kontoradministration, e-mail, dokumenthåndtering mv. Google’s servere er spredt over hele verdenen og opfattes derfor som en modtager af persondata uden for EU/EØS. Som ansat hos os, kan din personoplysninger findes i G-suite, hvor har en stor del af vores kommunikation og dokumenter liggende. Vi har sammen med Google vedtaget de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre at dine personoplysninger er beskyttede f.eks. igennem aftaler om databeskyttelse, kryptering af information samt krav om tavshedspligt.

Vi anvender også andre hostings- og softwareløsninger, hvis servere er placeret uden for EU/EØS og som er nødvendige for at drive vores virksomhed. Vi indgår for hver af disse leverandører af løsninger aftaler vedrørende behandlingen af persondata.

Det tidsrum vi behandler dine persondata

Vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning samt overenskomstaftaler på arbejdsmarkedet. Eksempelvis er det et krav at vi lever op til bogføringsloven og derfor opbevarer data, herunder også nødvendige persondata, i 5 år. Der kan være andre lovkrav som medfører at vi opbevarer dine personoplysninger i længere tid.

I de tilfælde, hvor det ikke er lovmæssigt reguleret eller i henhold til overenskomstaftale ligger fast hvordan og hvor længe personoplysninger opbevares er udgangspunktet at dine personoplysninger ikke skal lagres længere end det er nødvendigt for at vi kan opfylde det mål som var forudsætningen for opbevaringen af oplysningerne. I praksis betyder dette at oplysninger gemmes så længe du er ansat og i et tidsrum derefter. I visse tilfælde kan vi slette dine oplysninger under din ansættelse, hvis oplysningerne ikke længere tjener et formål.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine perssondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Personoplysninger der er gemte i fysiske dokumenter skal opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og kun medarbejdere med nødvendig relevant formål kan have adgang til disse dokumenter.

Dine rettigheder

Du er ifølge den europæiske forordning om datasikkerhed (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Adgang: Du har ret til – uden beregning - at få information om hvilke personoplysninger som vi har registreret om dig. For at sikre at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer der skal sikre at du kan identificeres. Såfremt du ønsker at få udleveret dine personoplysninger skal du skrive til info@teamolivia.dk

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger du har afleveret til os med henblik på at du kan give dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed ikke er altomfattende og gælder hovedsagelig de oplysninger du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan finde omstændigheder som gør at det ikke er muligt for at slette oplysningerne. For at sletning skal være mulig skal følgende være opfyldt:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
  • Du har tilbagekaldt de samtykke som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
  • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Vi anvender kun i begrænset omfang samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger og derfor er muligheden for at tilbagekalde et samtykke begrænset.

Indsigelse mod interesseafvejning: I det tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger i henhold til en interesseafvejning som lovligt grundlag har du ret til gøre indsigelse i forhold til en konkret behandling af personoplysninger.

Begrænsning: Du har ret til begære behandlingen af dine personoplysninger begrænses såfremt du er imod behandling eller du mener at vi har behandlet dine personoplysninger fejlagtigt. Begrænsning gælder i sådanne tilfælde under undersøgelse af din begæring og resultatet er at behandling sættes på pause.

Klager: Du har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om data tilsynet her (link indsættes) og kan skrive til tilsynet på denne adresse: (link indsættes).

Mere information

Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Du kan finde mere information om persondatalovgivningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk